Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 

03 | 04 | 2020

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
przy Publicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym
im Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance

do pobrania  

Spis treści:

1.      Rozdział I: Podstawa prawna

2.      Rozdział II: Postanowienia ogólne

3.      Rozdział III: Cele, zakres działania i kompetencje Rady Rodziców

4.      Rozdział IV: Organizacja i zasady działania Rady Rodziców

5.      Rozdział V: Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

6.      Rozdział VI: Wybory do organów Rady Rodziców

7.      Rozdział VII: Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

8.      Rozdział VIII: Fundusze Rady Rodziców

9.      Rozdział IX: Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

10.   Rozdział X: Postanowienia końcowe

Rozdział I
Podstawa prawna

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami). Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 84 ust. 1-2)

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) - art. 52c ust. 3.

 

1.       Statut Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 2.

1.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Publiczny Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance

2.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.

3.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez rozumieć odpowiednio:

      o        Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance

      o        Radę Pedagogiczną

      o        Samorząd Uczniowski

4.       Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Szkolnej Rady Rodziców zwanej dalej Radą Rodziców.

5.       Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance.

6.       Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem zespołu, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

7.       Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie PZSP, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi zespołu.

Rozdział III
Cele, zakres działania i zadania Rady Rodziców

§ 3.

1.       Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w zakresie:

    o        organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego

    o        poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły

    o        zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej

2.       Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3.       W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.

4.       Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5.       Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy oraz rocznego planu wpływów i wydatków.

6.       Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7.       Rada Rodziców może udzielać pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.

8.       Rada Rodziców może pozyskiwać podmioty gospodarcze, instytucji do współpracy ze szkołą, szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jej działalnością.

9.       Rada Rodziców może podejmować współpracę z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

10.    Rada rodziców współuczestniczy w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub szkoły (przemoc wobec uczniów lub nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.)

§ 4.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1.      Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczna: programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki. ( szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego)

     o       Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli.

 o        Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program ten jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.       Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

3.       Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły sporządzonego przez dyrektora.

4.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uszyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego programu profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.Opiniowanie organizacji zajęć z języka nowożytnego   nauczanego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

6) Opiniowanie organizacji zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7)Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

8.Rada rodziców wraz z rada pedagogiczną i samorządem uczniowskim opiniuje wzór jednolitego stroju ustalonego przez dyrektora szkoły.

9.Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

10 Dyrektor szkoły  może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6”

 

Rozdział IV
Organizacja i zasady działania Rady Rodziców

§ 5.

1.       Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest „Rada Klasowa”.

2.       Klasowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Radę Klasową” składającą się z 3 - 5 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3.       W skład szkolnej Rady Rodziców wchodziło jednym przedstawicielu oddziałowej (klasowej) rady wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (klasy). W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.        Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

              o        prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców

     o       Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5.      Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 - 11 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6.      Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

7.      Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

8.      Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

 

§ 6.

1.       Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku szkolnego – z uwzględnieniem § 6 ust.3.

2.       Po zakończeniu rocznej kadencji można powtórnie kandydować do organów Rady Rodziców.

3.       Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 7.

1.       Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.       Uchwały walnych zebrań Rady Rodziców odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później – jeżeli w zawiadomieniu podano również drugi termin – są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

3.       Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

4.       Uchwały są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców szkoły. Rady Klasowe decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokólarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

5.       Walne zebranie Rady Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania decyzji w imieniu Rady.

6.       Uchwały walnego zebrania Rady Rodziców oraz prezydium Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców. W przypadku braku ich przestrzegania prezydium Rady Rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o podjęcie działań administracyjnych.

7.       W przypadku podjęcia przez Radę lub prezydium uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z prezydium dalszy tok postępowania. Prezydium może w takim przypadku (o ile okoliczności tego wymagają) zwołać w trybie pilnym zebranie Rady Rodziców.

8.       Członkowie Rad Klasowych, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 8.

1.       Wybory do organów Rady Rodziców Rady Klasowej, prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.       Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustanie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.       Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.

4.       Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.

5.       Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.       Ustala się następujący porządek i zasady obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

1.       Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są tajne. Dopuszcza się wybór jednej wspólnej komisji wyborczej.

2.       Sprawozdanie prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym. W szczególności sprawozdanie musi zawierać informację o realizacji planu pracy i gospodarowania funduszem Rady Rodziców.

3.       Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium prezydium Rady. Wniosek zostaje przegłosowany przez Radę Rodziców.

4.       Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.

5.       Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.

6.       Dyskusja i wolne wnioski.

7.       Uchwalenie przez Komisję Uchwał i Wniosków założeń programowo –organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji (plan pracy, preliminarz kosztów) oraz przegłosowanie tych uchwał.

8.       Wybory uzupełniające do organów Rady Rodziców. Ilość mandatów wynika z ilości osób opuszczających dany organ w związku z zakończeniem nauki dziecka, rezygnacją z pracy lub wykluczeniem i jest ustalana przez prezydium):

 o przypomnienie zasad wyborczych przez przewodniczącego zebrania

 o ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania

 o  zgłaszanie kandydatów do organów Rady

 o ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą

 o wybory tajne

 o ustalenie przez Komisję Wyborczą listy nowych członków uzupełniających składy prezydium i Komisji Rewizyjnej

7.       W celu zapewnienia uczestnictwa w organach Rady Rodziców przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów przyjmuje się, że mandaty rodziców opuszczających te organy w związku z zakończeniem nauki swojego dziecka są przeznaczone dla rodziców klas pierwszych.

8.       Inne plenarne posiedzenia rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 8 z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 9

1.       Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2.       Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Klasowych z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

§ 10.

1.       Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 raz w semestrze lub w razie potrzeby częściej

2.       W posiedzeniach prezydium Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne osoby zaproszone przez prezydium.

3.       Posiedzenia prezydium odbywają się według planu ustalonego przez przewodniczącego. Na wniosek członka prezydium plan zebrania może być zmieniony lub uzupełniony. Zmiany planu zebrania wymagają przegłosowania według zasad określonych w Rozdz. V.

4.       Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 11.

1.       Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Klasowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

2.       Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: zebraniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o jej zwołanie.

Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców

§ 12.

1.       Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych. Wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców na wniosek prezydium na początku roku szkolnego. Rady Rodziców. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i wpływów od sponsorów.

2.       Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt. 1.

3.       Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie kwartalnie – według swojego uznania i możliwości.

§ 13.

1.       Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.

2.       Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.

3.       W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców, po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły. O zmianach tych prezydium informuje Radę Rodziców na najbliższym zebraniu.

§ 14

1.   Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

2.   Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego Rady lub skarbnika oraz opinii dyrektora szkoły.

3.   Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców – pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły – pod względem formalnym.

§ 15

1.   Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych funduszów na następujące cele:

 o       20% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy Klasowa Rada Rodziców po uzgodnieniu z wychowawcą klasy. Środki te mogą być wydatkowane np. na dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie sali lekcyjnej czy inne wydatki na rzecz klasy

 o       80% środków za składki rodziców jest przekazywane do dyspozycji prezydium Rady Rodziców

 o      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.

 o       Sfinansowanie części środków reprezentacyjnego zespołu artystycznego

 o        sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych

 o       nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych

 o       częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych i zawodowych

 o       zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów

 o       wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców

 o        zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych

 o       zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu

 o  zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego

 o       pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg

 o        finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

 o        przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej

 o        lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych

 o        inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców

 o       dofinansowanie działalności statutowej szkoły

§ 16

1.   Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział IX
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 17

1.       Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się pracownika finansowego uznanego za niezbędnego przez prezydium Rady Rodziców. Płace pracownika ustala prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika.

2.       Bezpośredni nadzór nad pracą księgową pełni skarbnik Rady Rodziców.

3.       Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. Dopuszcza się korzystanie z wydzielonego rachunku na koncie szkoły o ile wprowadzi to znaczne oszczędności w kosztach prowadzenia rachunku.

4.       Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 18

1.       Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

2.       W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

3.       W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 19

1.      Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie Rady Rodziców.

2.      Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

§ 20

1.      Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„RADA RODZICÓW

przy Publicznym Zespole

Szkolno – Przedszkolnym

w Olszance”

§ 21

1.      Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

 

 Olszanka dnia 08.09.2007 r.

 

E-szkoła
Projekty
ABSOLWENCI
BIP PZSP W OLSZANCE
Nasze sukcesy
Odwiedziny

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnio dodane
Statystyka odwiedzin
1602726
dziś
wczoraj
w tym tyg.
w zesz. tyg.
do tej pory
926
1205
7846
1587073
1602726